شرکت خاطره گشت گلستان؛اولین شرکت در زمینه اخذ مجوز گردشگری سلامت در استان گلستان بوده و در حال حاضر در این زمینه در حال فعالیت می باشد.